.: Кафедра української філософії та культури :.

 
::Навігація:: 
Головна Кадровий склад Наукова робота Методичне забезпечення Бібліотека Зв'язок

За штатним розкладом на кафедрі української філософії та культури працюють: завідувач кафедри, кандидат філософських наук, професор М. Ю. Русин; доктор філософських наук, профе­сор Огородник І. В.; кандидат філософських наук, доцент Крив­да Н. Ю., кандидат філософських наук, доцент Огнева Т. К., кан­дидат філософських наук, доцент Пшеничнюк В. О., кандидат філософських наук, доцент Погорілий А. О., кандидат філософ­ських наук, асистент Вдовиченко Г. В.

 

Русин Мирослав Юрійович народився 15.12.1944 р. у с Струбовисько Краківського воєводства (Польща), кандидат філософських наук, професор, у 1972 р. закінчив філософський факуль­тет КУ ім. Тараса Шевченка, в 1975 р. аспірантуру на кафедрі етики та естетики філософського факультету). Працював асистен­том, старшим викладачем, доцентом кафедри етики та естетики, пер­шим заступником декана філософського факультету. В 1991 р. на­казом ректора призначений на посаду завідувача кафедри, на яку переобирався тричі за конкурсом (1992 p., 1997 p., 2002 р.). Член Вченої ради університету, Вченої ради філософського факультету. За час роботи в університеті підготував 14 кандидатів наук. У 1995 р. та 2000 р. Вченою радою факультету та університету Русина М. Ю. було визнано кращим викладачем року на філософському факуль­теті Київського університету. Основними напрямками наукової дія­льності М. Русина є історія філософії України, естетика, фольклори­стика, культурологія, історія української культури. Упродовж 28 років роботи в університеті читає курси: «Історія філософії України», «Історія української культури», «Естетика», спецкурс «Фольклор як феномен культури». М. Русин автор 35 наукових та навчально-методичних праць, загальним обсягом 180 др. аркушів.

 

Огородник Іван Васильович народився 25,06.1938 р. у с Княжа криниця Вінницької, тепер Черкаської області, доктор фі­лософських наук, професор, у 1966 р. закінчив філософський фа­культет Київського університету; в 1972 р. аспірантуру на ка­федрі філософії УСГА. В Київському університеті імені Тараса Шевченка працює з 1992 року. Основні напрями наукової діяль­ності — філософські проблеми природознавства, методологія і ло­гіка наукового пізнання, історія філософії, історія вітчизняної фі­лософії. Читає курси: «Історія філософії України» (філософський факультет), «Історія української філософії та психології» (факуль­тет соціології та психології), спецкурс «Філософія в Україні ра­дянської та пострадянської доби» (магістри та аспіранти філософ­ського факультету). Автор 80 наукових праць, загальним обсягом 250 др. аркушів, опублікованих в Україні, Німеччині, Польщі, Угор­щині, Словаків. Співавтор колективних монографій: «Социаль­ные, гносеологические и методологические проблемы технических наук. — К., Наукова думка, 1978; Социальные, гносеологические и методологические проблемы геологических наук. — К.: Наукова думка, 1979; Конечное и бесконечное. — К.: Наукова думка, 1982; Прерывное и непрерывное. — К.: Наукова думка, 1983; Dialckticke protirecenie. — Bratislava, Pravda, 1984; Пространство и время. — К.: Наукова думка, 1984; Сущность и явление. — К.: Наукова дум­ка, 1987; Закон и хаос. — К.: Наукова думка, 1987; Человеческий фактор: единство сознательности и деятельности. — К.: Політви-дав України,  1989. Член спеціалізованих рад Д.26.001.17 та Д.26.001.27 по захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; член науково-методичної ради МОФ України з питань культури.

 

Кривда Наталія Юріївна народилася 25.07.1966 р. у м. Києві, в 1988 р. закінчила філософський факультет Київського універси­тету, в 1991 р. аспірантуру на кафедрі етики та естетики філо­софського факультету). Кандидат філософських наук, доцент. У Київському університеті імені Тараса Шевченка працює з 1991 року. Основні напрямки наукової діяльності: філософія культури, історія української культури. Читає курси: «Історія української культури», «Історія світової та вітчизняної культури», «Історія діфології», спецкурс «Духовність українського етносу дохристи­янського періоду». Член експертної ради загальнонаціонального конкурсу «Книга року». Автор 28 наукових та науково-методичних праць, загальним обсягом 24 др. аркушів.

 

Огнева Тетяна Костянтинівна, народилася 30.11.1962 р. у м. Києві, закінчила Київський театральний інститут їм. Карпенка-Карого в 1987 p., аспірантуру на кафедрі української філософії та культури філософського факультету КУ в 1995 році. Кандидат філо­софських наук, доцент. У Київському університеті імені Тараса Шев­ченка працює з 1995 року. Основний напрямок наукової діяльності — філософія культури. Читає курси: «Історія української та зарубіж­ної культури», спецкурс «Історія театру та кіномистецтва». Автор 17 наукових праць, загальним обсягом 10 др. аркушів.

 

Погорілий Андрій Олександрович народився 04.07.1966 р. У м. Луцьк Волинської області, закінчив філософський факультет Ки­ївського університету в 1991 році, аспірантуру на кафедрі історії української філософії та культури філософського факультету в 1994 році. Кандидат філософських наук, доцент. У Київському універси­теті імені Тараса Шевченка працює з 1994 року. Основні напрямки наукової діяльності — історія філософії України, історія української культури, культурологія. Читає курси: «Історія філософії України», «Історія української культури», «Культурологія». Автор 16 науко­вих праць, загальним обсягом 14 др. аркушів.

 

Пшеничнюк Владислав Олександрович — народився 01.05.1946 р. у с. Лаврики Київської області, закінчив філософсь­кий факультет Київського університету в 1974 p., аспірантуру на філософському факультеті КУ в 1981 р. Кандидат філософських наук, доцент. У Київському університеті імені Тараса Шевченка працює з 1974 року. Напрямок наукової діяльності — філософсько-соціологічна думка України XIX ст. Член Ученої ради філософського факультету. Читає курс «Історія філософії України». Автор понад 20 наукових робіт.

 

Вдовиченко Георгій Валерійович народився 08.07.1974 р. у м. Києві, закінчив філософський факультет Київського універ­ситету в 1997 p., аспірантуру на кафедрі української філософії та культури філософського факультету КУ в 2001 р. Кандидат філо­софських наук, асистент. Основний напрямок наукової діяльності історія української філософії та культури доби національно-культурного відродження в Україні 20-х років XX ст. У Київсь­кому університеті імені Тараса Шевченка працює з 2001 року. Читає курси: «Історія української культури» та «Історія філософії України». Автор 5 наукових праць.